2014/09/27

Сургаал үгс

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠰ

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠮᠦᠢ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠪᠡᠰᠦ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠮᠦᠢ᠃

ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠥᠭ
ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠠᠪ᠃

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ
ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡ᠃

ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ
ᠲᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ
ᠲᠡᠪᠡᠨᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠡ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠢᠪᠡᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ᠃

No comments:

Post a Comment