2014/09/27

Хөгжилтэй яриа 2

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠯ ᠨᠢᠴᠥᠭᠥᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢ᠄

- ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠥᠨᠡᠡ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠬᠦᠯ ᠨᠢᠴᠥᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ᠄

- ᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ? ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

- ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠥᠭᠡᠦᠬᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃

No comments:

Post a Comment