2014/09/27

Хөгжилтэй яриа 3

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ 《ᠳᠤᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠ᠃
ᠥᠬᠢᠨ᠄ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠡ ᠳᠡ? ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠤᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ? ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠡᠢ᠃

No comments:

Post a Comment