2014/09/19

Монгол бичгээрээᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠯᠣᠭ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠶᠡᠡ


ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠯᠣᠭ ᠬᠥᠲᠥᠯᠬᠥ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠠᠠ ᠃


  • ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠠᠠ᠃
  • ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠯᠣᠭ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠰᠡᠢ᠃

No comments:

Post a Comment