2014/11/10

Нэг гэж юу вэ?

ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠦᠨ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠬᠣᠷᠯᠤᠠᠠ

2014/10/30

Хүүхдийн шүлэг: Зараа тугал хоёр. Өвөө. Үнэг ээж

       ᠵᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠢᠴᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨᠡᠡ

ᠢᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨᠡᠡ

ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨᠡᠡ

ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠭᠡᠨᠡᠡ

ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠦ 

ᠳᠠᠭᠠᠵᠢᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨᠡᠡ



          ᠡᠪᠥᠭᠡ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠠ 

ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷ ᠥᠭᠡᠷᠡᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠠ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ



          ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ

ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠠᠩᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠡᠮᠬᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠯᠪᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠬᠤᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠴᠤ

ᠭᠠᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠳᠪᠠ



 

2014/10/29

... эзэнтэй

ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠂
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠢ᠃

ᠣᠰᠻᠠᠷ ᠸᠠᠢᠢᠯᠳ᠋